• 801 11 800 50
 • info@propertymarket.gr
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Για Ενοικιαστές

Για την Eνοικίαση Ακινήτου δείτε παρακάτω τις Συμβουλές της propertymarket.gr προς τους Mισθωτές (ενοικιαστές)

Α) Κατοικιών:

 • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα τρία (3) χρόνια, ανεξάρτητα αν στο συμβόλαιο ορίζεται περίοδος μικρότερη των τριών (3) χρόνων.
  Εάν όμως ορίζεται μεγαλύτερη από τα τρία (3) χρόνια θα ισχύσει η μεγαλύτερη.
 • Πρωτεύον κριτήριο επιλογής του ενοικιαστή να είναι η φερεγγυότητα και η συνέπειά του να ανταποκρίνεται σταθερά και έγκαιρα κάθε μήνα στις οικονομικές υποχρεώσεις του και όχι το ύψος του μισθώματος που μας προσφέρουν.
 • Να διευκρινίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αν επιτρέπεται μερική ή ολική υπεκμίσθωση ή συστέγαση.
 • Να διαβαστεί σχολαστικά ο κανονισμός της πολυκατοικίας για να γνωρίσει ο ενοικιαστής όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.
 • Να διευκρινιστεί ποια κοινόχρηστα επιβαρύνεται ο ενοικιαστής και ποια ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα επισκευής ή βελτίωσης της πολυκατοικίας επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
 • Να συμφωνηθεί ποιες από της ζημιές είναι φυσιολογική φθορά και ποιες όχι.
 • Η επιβάρυνση χαρτοσήμου είναι θέμα συμφωνίας.
 •  Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να αναγράφεται το αληθινό ποσό του μισθώματος.
 • Συνήθως καταβάλλεται ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση.
 • Η ετήσια προσαύξηση του μισθώματος συνήθως ορίζεται 1% - 2% πάνω από τον τιμάριθμο, αλλά είναι θέμα συμφωνίας. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κάποια αύξηση, τότε σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων, προβλέπεται ετήσια αύξηση ίση με το 75% της αύξησης του τιμαρίθμου κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε.
 • Να γίνεται σωστή περιγραφή του μισθίου (ενοικιαζόμενου χώρου).
 • Να καθορίζεται ακριβώς ποια θα είναι η χρήση του μισθίου. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
 • Να προβλεφθεί και να αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο τι θα ισχύσει σε περίπτωση που ο ενοικιαστής μετατρέψει την επιχείρησή του από ατομική σε εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.).
 • Να κατατεθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στη Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του.
 • Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής παραδώσει το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη αλλά αυτός αρνηθεί να το εισπράξει έχει το δικαίωμα να καταθέσει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο όνομά του, και να του κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή το γραμμάτιο παρακαταθήκης ή να το καταθέσει σε Συμβολαιογράφο ή στο Δικηγόρο του.
 • Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν πληρώνει το μίσθωμα προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:
  Πρώτα κοινοποιείται εξώδικη πρόσκληση για πληρωμή των οφειλομένων. Αν τα οφειλόμενα εξοφληθούν μέσα σ’ ένα μήνα, τότε η διαδικασία σταματάει, εκτός αν αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αν δεν εξοφληθούν εκδίδεται άμεσα και κοινοποιείται διαταγή απόδοσης μισθίου η οποία εκτελείται μετά την παρέλευση εικοσαημέρου.
  Ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να ασκήσει μέσω του Δικηγόρου του ανακοπή κατά της διαταγής προβάλλοντας σοβαρούς λόγους.
 • Εάν ο ενοικιαστής αποχώρησε από το μισθωμένο ακίνητο και οφείλει μισθώματα τα οποία τελικά δεν κατέβαλλε στο ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης για να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, έχει το δικαίωμα να τα εκχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα (να τα χαρίσει) στο Δημόσιο, όταν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση.
  Το Δημόσιο θα τα εισπράξει από τον ενοικιαστή ως δημόσιο έσοδο, με την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) και δεν θα χορηγεί στον ενοικιαστή φορολογική ενημερότητα μέχρι να τα εξοφλήσει.

 Β) Επαγγελματικών χώρων:

 • Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής (12)  ανεξάρτητα άλλων συμφωνιών γραπτών ή προφορικών. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί μπορεί να παραταθεί η  μίσθωση για άλλα τέσσερα (4) χρόνια. Μετά την παρέλευση των  τεσσάρων (4) αυτών χρόνων ο ιδιοκτήτης μπορεί να παραλάβει το μίσθιο χωρίς να καταβάλλει αποζημίωση στον ενοικιαστή.
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θελήσει να του αποδοθεί το μίσθιο στη λήξη των δώδεκα χρόνων, τότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εικοσιτέσσερα (24) μισθώματα στον ενοικιαστή, ως αποζημίωση.
 • Ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει πριν τη λήξη της μίσθωσης εάν έχει παρέλθει διετία από την έναρξή της. Οφείλει όμως να ειδοποιήσει εγγράφως των ιδιοκτήτη έξι (6) μήνες πριν και να τον αποζημιώσει με τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα.
 • Μετά τη λήξη της δεκαεξαετούς (16) μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα στο μίσθιο.
 • Να συνταχθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο από τους δικηγόρους των συμβαλλομένων.
 • Να δοθεί προκαταβολή κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
 • Να συμφωνηθεί αν θα παραμείνουν ή όχι στο μίσθιο οι κατασκευές που θα γίνουν από τον ενοικιαστή.
  Σε περίπτωση που οι όποιες κατασκευές παραμείνουν στο μίσθιο μετά την αποχώρηση του ενοικιαστού απ’ αυτό, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως όφελός του ιδιοκτήτη και να ζητηθεί από την εφορία πρόσθετος φόρος.
 • Να διευκρινίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αν επιτρέπεται μερική ή ολική υπεκμίσθωση ή συστέγαση.
 • Να διαβαστεί σχολαστικά ο κανονισμός της οικοδομής για να γνωρίσει ο ενοικιαστής όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.
 • Να διευκρινιστεί ποια κοινόχρηστα επιβαρύνεται ο ενοικιαστής και ποια ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα επισκευής ή βελτίωσης της πολυκατοικίας επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
 • Να συμφωνηθεί ποιες από της ζημιές είναι φυσιολογική φθορά και ποιες όχι.
 • Η επιβάρυνση χαρτοσήμου είναι θέμα συμφωνίας.
 • Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να αναγράφεται το αληθινό ποσό του μισθώματος.
 • Η ετήσια προσαύξηση συνήθως ορίζεται 1% - 2% πάνω από τον τιμάριθμο, αλλά είναι θέμα συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, η αναπροσαρμογή γίνεται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη της σύμβασης και καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο από το 6% της αντικειμενικής αξίας του μισθίου. Περαιτέρω αναπροσαρμογή του παραπάνω αναπροσαρμοσθέντος μισθώματος γίνεται κατ’ έτος σε ποσοστό 75% της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε.
 • Συνήθως καταβάλλεται ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση.
 • Να γίνεται σωστή περιγραφή του μισθίου (ενοικιαζόμενου χώρου).
 • Να καθορίζεται ακριβώς ποια θα είναι η χρήση του μισθίου. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
 • Να προβλεφθεί και να αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο τι θα ισχύσει σε περίπτωση που ο ενοικιαστής μετατρέψει την επιχείρησή του από ατομική σε εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.).
 • Να κατατεθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στη Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του.